Z HISTÓRIE

Fotografické aktivity v Humennom pred vznikom fotoklubu – historický náčrt

Začiatky organizovanej fotoamatérskej činnosti v Humennom siahajú do prvej polovice 20. storočia, keď v Humennom aktívne pôsobila fotoskupina pri Klube slovenských turistov a lyžiarov, ktorú v roku 1942 založil a viedol už vtedy známy fotograf, povolaním bankový úradník Ladislav Galoch (1908–1986).

V rokoch 1931–50 už vystavoval v Záhrebe, Zaragoze, Budapešti, Sao Paulo, Antverpách, Stockholme, Paríži, Veľkej Británii, USA. Jeho fotografie boli súčasťou rôznych výstav aj v bývalom Československu. V Humennom pôsobil v rokoch 1942–1957. Fotoskupina mala vtedy okolo 15 členov a schádzala sa „U Sodomku“ (budova dnešného Vihorlatu).

Veľký vplyv na rozvoj fotografie v Humennom v staršom období mali vtedajšie fotoateliéry. Z dobovej tlače sa dozvedáme, že v roku 1914 si v Humennom otvorila fotoateliér Oľga Kende, v meste pôsobil Filip Reich (jeho fotoateliér v pohnutých časoch bol arizovaný). Reich mal výrazný vplyv a začal okolo seba združovať aj iných záujemcov fotografie. Zachovala sa nám fotografia z roku 1933, podpísaná F. Reichom z prvej fotografickej schôdzky, ktorú venoval Václavovi Feiglovi (1894-1968) na fotografii vpravo. Feigl v dvadsiatych rokoch minulého storočia zdedil ateliér po svojej svokre fotografke Márii Dulavej, na fotografii vľavo.

Sprava doľava: Václav Feigl, Filip Reich, stojaci: Jozef Feigl

1933 (16.3.) prvá fotografická schôdzka humenských fotografov

Vľavo: fotografka Mária Dulavá

okolo roku 1918

Zadná strana fotografie č.1

Osobné venovanie Filipa Reicha priateľovi Václavovi Feiglovi

fotolaborantka Irena Feinová, osvienčimská väzenkyňa č.1564

1942

Zľava doprava: Ladislav Tôrôk, Václav Feigl, Oskar Kardoš

okolo roku 1931

Z prostredia humenskej nemocnice, autor fotografie Václav Feigl

1934

Václav Feigl rád odovzdával svoje skúsenosti mladším záujemcom (Oskár Kardoš 1902-1971), Ladislav Tôrôk (1911-1994), Jozef Račko (1914–1991), Eštok Spiegel (1900 -1943), ktorí si neskôr v meste otvorili vlastné fotoateliéry. V jednom z nich ako laborantka pracovala Irena Feinová (1922–2008), ktorá bola v roku 1942 odvlečená spolu s ďalšími humenskými dievčatami v 1.transporte slovenských Židoviek do Osvienčimu. Z necelej tisícky ich prežilo 20. Je zrejmé, že sa títo fotografisti stretávali, aj keď nevytvorili inštitucionalizovanú skupinu.

Postupne sa pridávali ďalší fotografi: František Fargaš (1910–1969), Ľudovít Babjak (1922-1996), učiteľ František Horvát (1911–1994), gréckokatolícky kňaz Mikuláš Aurel Kerésztényi (1910–1969), ktorého fotografický výber je v súčasnosti v zbierkovom fonde SNG v Bratislave. V roku 1947 sa členom fotoskupiny, vedenej L.Galochom stal aj Robert Spielmann (1913–2006). Fotoskupina pri KSTL v Humennom bola jednou z najagilnejších na Slovensku. Jej výstavy v rokoch 1943, 1946, 1947 a 1952, na ktorých sa zúčastňovali členovia fotoskupín z celého Slovenska, boli najvýznamnejšími fotografickými prehliadkami na východnom Slovensku. Na jednej z nich (v roku 1943) sa zúčastnila a čestné uznanie získala významná slovenská sociálna fotografka Irena Blühová, hybná sila prvej skupiny Sociofota na Slovensku. V rokoch 1931-32 študovala na avantgardnom Bauhause. Počas vojny sa zapojila do protifašistického odboja. V ilegalite pôsobila v Humennom pod menom Elena Fischerová (1941-43), pod ktorým v roku 1943 za snímky Jarné hmly v Malej Fatre a Predjarie bola ocenená.

Po 44 rokoch sa Irena Blühová vrátila do Humenného prostredníctvom autorskej výstavy a stretnutia s verejnosťou i členmi fotoklubu Reflex. V roku 1988 Filip Harčarik, Ján Svatuška, Jozef Ondzik, Peter Bodor, Jaroslav Marcinek, Jozef Lauruský, Mária a Ján Miškovi navštívili Irenu Blühovú v jej bratislavskom byte, kde sa podelila so svojimi bohatými skúsenosťami a cennými radami.

Odchodom Ladislava Galocha v roku 1957 fotoamatérske hnutie v Humennom ukončuje svoju organizovanú aktivitu, zostávajú však jednotlivci, ktorí sa svojej fotografickej záľube intenzívne venujú. K najvýraznejším autorom patril Robert Spielmann (1913–2006) rodák z Brna, ktorý sa v Humennom natrvalo usadil v roku 1947.

Začal fotografovať ako študent. V rokoch 1929–1932 vytvoril obrazový blok z brnianskeho automobilového okruhu a sériu snímok ulíc a vedút mesta, značne ovplyvnených estetikou novej vecnosti. V povojnovom období sa sústredil na motívy portrétu, krajiny a stavebných diel. Ich dokumentácia mu významne pomáhala pri pracovnej profesii. V roku 1950 sa stal predsedom krajského poradného zboru pre fotografiu vo vtedajšom kraji Prešov. V 70. a 80. tych rokoch bol predsedom poradného zboru pri Okresnom osvetovom stredisku v Humennom a v roku 1981 aj prvým predsedom Fotoklubu Reflex. Založil a viedol viaceré fotografické krúžky pre mládež i dospelých.

Zanietený fotograf ako staviteľ v štátnom podniku Chemkostav v Humennom inicioval okolo seba skupinu spolupracovníkov, u ktorých inicioval a formoval fotografický záujem.

V roku 1975 sa začína výrazne aktivizovať metodický úsek amatérskej fotografie v rámci záujmovej umeleckej činnosti na vtedajšom Okresnom osvetovom stredisku v Humennom. Metodická činnosť bola zameraná na rozvoj autorskej základne, na základy osvojovania si fotografického myslenia, podporu talentov a rozvíjanie tvorivých a prezentačných možností fotografie. Od roku 1976 sa začalo s pravidelným organizovaním okresných súťaží amatérskej fotografie, ktoré sa v 90-tych rokoch 20.storočia postupne rozšírili aj o krajské súťaže a v rokoch 1994, 1997 v Humennom, 2000–2003 v Snine a 2009-2010 opäť v Humennom aj o realizácie celoštátnych súťažných prehliadok AMFO.

Prostriedkom vzdelávania v prvej etape boli odborné semináre a najmä cyklus školení Diaľkovej školy fotografie podľa osnov Ladislava Noela z Osvetového ústavu v Bratislave, ktoré sme si čiastočne prispôsobili. To bolo v rokoch 1977–80 rozhodujúcim momentom pre vytvorenie bázy tvorivých autorov a odborne pripravených školiteľov pre základnú tvorivú fotografickú činnosť v okrese.

Václav Feigl so synom Jozefom vo fotoateliéri

okolo roku 1935

Ženci na Zemplíne, autor fotografie František Horvát

1939

Robert Spielmann

Autor fotografie Jozef Lauruský, 1992

Pamätná medaila z prvej fotovýstavy v Humennom, autor plakety akademický sochár Karel Otáhal

1943

Stretnutie členov fotoklubu s Irenou Blühovou

zľava doprava: Jozef Lauruský, Petr Tymeš, Robert Spielmann, chlapec Tomáš Miško, Mária Mišková, Irena Blühová, Beáta Tôrôková, Ján Svatuška, Ján Miško, autor fotografie: Ľudovít Hruška 1987

Ladislav Noel

Fotograf, metodik a organizátor fotografického života na jednom z fotografických plenérov v zátopovej oblasti Starina, autor fotografie Ján Miško, 1978

Pamätná medaila z prvej fotovýstavy v Humennom, autor plakety: akademický sochár Karel Otáhal

1943

Na návšteve v byte Ireny Blühovej (Tolstého 3, Bratislava)

zľava: Ján Svatuška, Peter Bodor, Jaroslav Marcinek, Irena Blühová, Jozef Ondzik, Mária a Ján Miškovi, autor fotografie Jozef Lauruský 1988

Vznik fotoklubu Reflex

Po ukončení 1. cyklu DŠF bol pilierom pre novú fotografickú výpoveď humenských fotoamatérov kolektívny projekt Presídľovania a výstavby vodnej nádrže v Starine, vypracovaný metodičkou OOS Máriou Miškovou. Z pôvodnej nadstavby pre 4.ročník diaľkovej školy fotografie sa stal niekoľkoročný fotodokumentárny projekt (1980–1987), ktorého sa začali zúčastňovať fotoamatéri z viacerých miest Slovenska, ale aj Česka, Maďarska a vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky. Projekt tvorivo i ľudsky spojil nielen fotografov ale aj výtvarníkov a filmárov. V tomto čase to bol ojedinelý projekt v sfére záujmových fotografických aktivít na Slovensku.

Tieto udalosti vyústili do založenia fotoklubu REFLEX (1981), ktorý bol od začiatku až do zrušenia Vihorlatského osvetového strediska v Humennom (2015) neoddeliteľnou súčasťou poradného tímu pri realizácií väčšiny fotografických aktivít. Mal okresnú pôsobnosť (v tom čase Snina, Medzilaborce, Humenné tvorili jeden okres) s cieľom aktivizácie všetkých záujemcov o fotografiu (autorov, organizátorov i návštevníkov podujatí) a zároveň bol voľným zoskupením. Začal pôsobiť pri štátnom podniku Chemkostav v Humennom, potom pri Závodnom klube Chemlon a od roku 1990, keď osvetové stredisko získalo kultúrne funkčnú budovu po bývalom Dome ČSSP, fotoklub mal svoje domovské miesto až do zrušenia Vihorlatského osvetového strediska v roku 2015. Od tohto roku doteraz pôsobí pri Vihorlatskom múzeu v Humennom. Predsedom fotoklubu (v rokoch 1981–2001) sa stal Robert Spielmann a jeho členmi v prvom rade absolventi 3-ročného cyklu Diaľkovej školy fotografie (Filip Harčarik, Peter Bodor, Ján Svatuška, Štefan Sciranka, Ladislav Jacko, Marta Čandová, Jozef Ondzik, Tomáš Leňo, Jozef Lauruský, Ján Miško, Rastislav Valuška, Mária Mišková, Ľudovít Hruška). V tomto čase bola prioritná lektorská činnosť na školách, autorská prezentačná tvorba a organizovanie vzdelávacích podujatí a výstav. Po Robertovi Spielmannovi bol predsedom fotoklubu RNDr.Filip Harčarik (2001-2016) a od roku 2017 MUDr.Miroslav Vasil.

Popri autorskej tvorbe niektorí členovia fotoklubu viedli mládežnícké fotokrúžky (Harčarik, Svatuška, Bodor, Spielmann, Lauruský) a zúčastňovali sa aj ako lektori a porotcovia rôznych fotografických aktivít.

Postupne rástla obrazová i obsahová kvalita fotografických solitérov i kolekcií a začali sa pripravovať nesúťažné tematické výstavy, autorské profily i kombinované výstavy s inými vizuálnymi odbormi. Konfrontácia s autormi z iných regiónov alebo aj zahraničia, stretnutia so zaujímavými osobnosťami fotografického života účinne napomáhali rozvoju fotografie v regióne.

Začali prichádzať prvé úspechy na krajských a celoštátnych súťažiach a prehliadkach AMFO a DIAFOTO (Ján Miško zaznamenal pre Humenné už v roku 1978 prvý úspech na celoštátnej prehliadke. A vzápätí bodovali: Robert Spielmann, Filip Harčarik, Jozef Lauruský, Ján Svatuška, Jozef Ondzik). Členmi Zväzu slovenských fotografov sa stali Jozef Ondzik a Filip Harčarik, ktorí sa pravidelne zúčastňovali členských výstav ZSF. V československých kolách fotografickej súťaže vysokoškolákov Fotografia Academica sa opakovane stali (a vo viacerých súťažných kategóriách) víťazmi Tomáš Leňo a Jozef Ondzik. Filip Harčarik sa postupne vypracoval k najaktívnejším fotoamatérom, keď v roku 1980 bol anketou časopisu Výtvarníctvo – fotografia – film zaradený medzi 10 najúspešnejších autorov na Slovensku. V roku 1981 získal Cenu ministra kultúry ČSSR v celoštátnej prehliadke, 1983 Hlavnú cenu v celoslovenskej súťaži fotografických cyklov a seriálov CASSOVIA foto a v roku 1986 1.cenu v súťaži Zväzu slovenských fotografov. Projektu Presídľovanie a výstavba vodnej nádrže v Starine bola venovaná pozornosť v knihe Ľudovíta Hlaváča Dejiny slovenskej fotografie, Osveta Martin 1989 a v publikácii a výstave Slovenskej národnej galérie: Stratený čas? Slovensko 1969-1989 v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava, 2007. Autorská dvojica Tomáš Leňo a Jozef Ondzik pokračovala v téme a časovo zberným materiálom v priebehu 30 rokov realizovali viacero výstav na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Maďarsku, Srbsku, kým program nezavŕšili knižnou publikáciou Rusíni, ktorú vydalo vydavateľstvo O.K.O., Bratislava v spolupráci s vydavateľstvom Slovart s.r.o. v roku 2012. Celoživotnému programu sa v téme rodnej obce Ruské v jej spoločenských, ľudských a kultúrnych premenách venuje Jozef Lauruský. V čiastkových výstavách naprieč desaťročiami sa už predstavil v mnohých mestách Slovenska, Poľska, Ukrajiny i Maďarska. Bohato spracovávaný archív čaká na knižné vydanie.

13.12.1980 Humenné – záver trojročnej Diaľkovej školy fotografie

Z pôvodne 35 účastníkov v prvom ročníku, tretí ročník ukončilo 10 frekventantov. Na fotografii zľava doprava: sediaci v prvom rade: Ing. Peter Bodor, Vladimír Vasilišin, RNDr. Filip Harčarik, nad nimi: Juraj Seňko, zástupca riaditeľa Okresného osvetového strediska v Humennom, Walter Ludwig, Anton Kunec, Ján Svatuška, koordinátorka a realizátorka DŠF Mária Mišková, Ing. Marta Čandová, Štefan Sciranka, Juraj Dubovský, horný rad: Ing. Ladislav Jacko a nasledujú lektori: Ing. Peter Purtz, Štefan Lipták, Ivo Rychlík a Kornel Lovay

10.–12.4.1981, Ruské - časť účastníkov 1.tvorivého programu dlhodobého projektu

Zospodu zľava nahor: Ján Svatuška, Ing.Peter Bodor, Ing.Marta Čandová, RNDr.Filip Harčarik, Mgr.Rudolf Klikušovský (výtvarník), Anna Slepáková (výtvarníčka) nad ňou PaedDr.Igor Hanák po jeho ľavej ruke Mgr. Ľudmila Hanáková, po pravej strane Rudolf Popelka (všetci výtvarníci), nad F. Harčarikom Anton Kunec, nad Ľ. Hanákovou Štefan Sciranka, vedľa neho Dušan Hrabec (filmár), Ing. Jozef Makariv (výtvarník), nad Š. Scirankom Mária Mišková, vedľa Ing, Jozef Havaj (výtvarník), nad ním Ján Miško a Vladimír Vajs, nad nimi celkom hore Vasiľ Sereda a Ing. Ladislav Jacko. Ďalšími účastníkmi boli vtedy 17-roční Tomáš Leňo a Jozef Ondzik a filmári Ing. Boris Voroňák a Milan Kuzemka

1987 Starina, dokumentácia presídľovania a výstavby vodnej nádrže

V popredí Ján Svatuška, za ním Mária Mišková, autorka a koordinátorka viacročného projektu, autor fotografie Walter Ludwig

1988, Runina, fotoprogram v LPZ Ulič

V popredí vysvetľujúci muž je lesník a fotograf Jaroslav Marcinek, za ním Ján Svatuška, koordinátorka podujatia Mária Mišková, za ňou chlapec Ján Miško ml., po pravej ruke Ján Miško, za nimi Ľudovít Behún a Štefan Pankovčin

Máj 1989, Humenné, prof. Ján Šmok

zakladateľ FAMU v Prahe pri rozbore krajskej výstavy fotografie AMFO s autormi súťaže, autor fotografie Ľudovít Hruška

1983, Starina, lektori v projekte Presídľovania a výstavby vodnej nádrže

V popredí vpravo: ak.mal.Štefan Hapák, za ním historik fotografie Ľudovít Hlaváč, autor fotografie Ján Miško

1990, Bratislava, návšteva výstav a stretnutie s fotografmi ObKaSS, Bratislava 4

V popredí so zloženými rukami Jozef Ondzik, vedľa neho Filip Harčarik, sediaci s okuliarmi Peter Bodor, autor fotografie Jozef Lauruský

Máj 1989, Humenné, prof. Ján Šmok

zakladateľ FAMU v Prahe pri rozbore krajskej výstavy fotografie AMFO s autormi súťaže, autor fotografie Ľudovít Hruška

1981, Starina

V popredí Tomáš Leňo pri rozhovore s obyvateľmi obce, autor fotografie Jozef Ondzik

1990, Bratislava, návšteva fotografických výstav

Zľava prvý Ján Miško, pred ním Filip Harčarik a Peter Bodor, autor fotografie Jozef Lauruský

Obdobie 1990-2021

Po roku 1990 sa činnosť fotoklubu Reflex čiastočne zmenila v dôsledku odchodu niektorých členov na iné pracoviská, do iných miest či krajín. Prichádzali však nové mená (Ľubomír Marko, Radoslav Vajda, Anna Tóthová, Viliam Revťák, Peter Filakovský, Martin Demjan, Petr Tymeš, František Feigl, Jozef Feigl, Natália Štítová, Peter Harvan, Daniela Kapráľová, Alexander Daňo, Peter Salašovič, Marek Suvák, Lenka Cholpová, Peter Lauruský, Veronika Bažaliková (1976–2023), Rastislav Marčák, Vladimír Vajs...), z ktorých niektorí časom prešli do novoutvoreného fotoklubu Karpatské ozveny. Fotoklub Reflex sa neinštitucionalizoval do občianskeho združenia, zostal neformálnym združením so stretnutiami a aktivitami, ktoré sa opierali o činnosť Vihorlatského osvetového strediska v Humennom. Pre svoju propagáciu si vytvoril logo, autorom ktorého je Ján Miško a webovú stránku, ktorú iniciovala Mária Mišková a technicky ju vedie Milan Mihaľko (www.reflex.muzeumhumenne.sk).

Od roku 2016 fotoklub na tradíciu fotoamatérskej činnosti nadväzuje pri Vihorlatskom múzeu v Humennom. Fotografické aktivity obdobia po roku 1990 sa sústredili výraznejšie do rôznych tematických projektov, z ktorých viaceré mali medzinárodný charakter: Warholova ulica – Medzilaborce 1998, Portréty miest – Przemyśll, Ľvov, Humenné 2000–2001, projekt 40+4 FOTO/Festival Humenné 2004..., ale aj do realizácie autorských alebo skupinových výstav v poľskom Przemyśli (Spielmann - 2001, Lauruský - 2007, Vajda - 2006, Fiľakovský, Marko, Tóthová - 2008 ), či v maďarskom Egeri (Ondzik, Lauruský – 2010). Projekt dvojice Tomáš Leňa a Jozefa Ondzíka: Ľudia spod Bukovských vrchov/Rusíni bol odprezentovaný okrem slovenských miest (Snina, Humenné, Prešov, Svidník, Vranov nad Topľou, Bratislava) vo Viedni, Novom Sade i Egeri. V posledných rokoch sa organizujú tematické a vzdelávacie fotografické plenéry s účasťou fotografov z viacerých klubov na Slovensku, z poľského Krosna, ukrajinského Užhorodu a maďarského Egeru. Tieto medzinárodné podujatia bývajú recipročné, čím sa zvýznamnila cezhraničná spolupráca.

K úspechom humenskej fotografie patrí získanie víťazstiev Jozefa Ondzika, 2002 a Lucie Nimcovej, 2003 v projekte Inštitútu pre verejné otázky pod všeobecným názvom: Obrazová správa o stave krajiny, spolu s vydaním rovnomennej obrazovej publikácie. Lucia Nimcová sa stala v roku 2008 Fotografkou roka a úspešne sa fotograficky presadzuje na medzinárodnom poli s niekoľkými prestížnymi oceneniami už ako profesionálna autorka. Mimo fotoklub Reflex pracuje Jozef Ondzik, ktorý sa usadil v Bratislave. V roku 2010 získal ocenenie Fotograf roka a je jedným zo zakladajúcich členov OZ Slovenská dokumentárna fotografia. Obaja sa však príležitostne stretávajú s humenskými fotografmi a radi sa delia o svoje skúsenosti. Solitérne pracuje a fotograficky sa presadzuje Daniela Kapráľová s úspešným autorským programom (ale aj ďalšími projektami) o svojej mame Zuzanke, ktorý bol uvedený vo viacerých slovenských mestách. Vladimír Vajs pripravil cyklus o posvätnej hore Athos, ktorý bol v rokoch 2018-2019 premiérovaný v Košiciach, Prešove a v Humennom. Fotoklub Reflex sporadicky a odborne podporuje aj mladých začínajúcich autorov.

V posledných rokoch (2015–2021) získal Fotoklub možnosť pravidelnej prezentácie fotografií svojich členov vo Vihorlatskej knižnici, v ktorých sa malým profilom predstavili: Filip Harčarik, Vladimír Vajs, Jozef Lauruský, Martin Demjan, Veronika Bažaliková, Lenka Cholpová, Peter Polanský, Rastislav Marčák, Alexander Daňo, Peter Salašovič, Marek Suvák, Tomáš Leňo, Ľubomír Marko, in memoriam a Robert Spielmann, in memoriam. K Humennému ako k svojmu rodnému mestu sa vrelo hlási významný slovensko–kanadský fotograf Yuri Dojc, s ktorým bol pripravený projekt Cez oceán/Across the ocean (1996, 2008, 2009). Kolekcia veľkoplošných aktov zostala v majetku Vihorlatského múzea v Humennom a bola vystavovaná v Košiciach, v Prahe (ČR), Krasiczyne (Poľsko) a Egeri (Maďarsko).

Fotoklub Reflex je svojimi aktivitami otvorený pre všetkých a ponúka svoju pomoc a radu, pretože jeho členovia sú vnútorne zviazaní záujmom a nadšením, ktoré nepozná ohraničenie.

Mária Mišková

2008, Humenné, z výstavy Koniec autorov Alana Hyžu a Petra Kubínyiho

Medzinárodný fotografický plenér

2008, Humenné, Medzinárodný fotografický plenér

Fotografická prax a účastníci

2008, Humenné, Medzinárodný fotografický plenér

Fotografická prax a účastníci

2010, Eger, Maďarsko, výstava fotografií Jozefa Lauruského a Jozefa Ondzika

Pozvánka k výstave fotografií

2010, Klubový profil v Košiciach

Propagačný materiál z koláží fotografií Ľudovíta Hrušku

2011, Levice, Dni fotografie s výstavným profilom fotoklubu Reflex

Stretnutie s Milotou Havránkovou, autor fotografie Ľubomír Marko

2011, Levice, Dni fotografie s výstavným profilom fotoklubu Reflex

Oficiálny plagát

2012, Eger, Maďarsko, Rusíni - výstava fotografií Tomáša Leňa a Jozefa Ondzika

Plagát k výstave

2012, Eger, Maďarsko, Rusíni - výstava fotografií Tomáša Leňa a Jozefa Ondzika

Z vernisáže výstavy uprostred Tomáš Leňo, napravo Peter Bodor, naľavo Gáll Sándor z Kultúrneho strediska v Egeri

2012, Bratislavský hrad, Rusíni - výstava fotografií Tomáša Leňa a Jozefa Ondzika

projekt bol súčasťou Mesiaca fotografie, uprostred autorov výstavy je kurátor SNG Aurel Hrabušický

2012, Bratislavský hrad, Rusíni - výstava fotografií Tomáša Leňa a Jozefa Ondzika

Oficiálna pozvánka k výstave Rusíni v rámci 22.ročníka Mesiaca fotografie v Bratislave

2011, Košice, Východoslovenská galéria, Projekt Cez Oceán/ Across the ocean s humenským rodákom, fotografom Yurim Dojcom

Projekt sa premiérovo predstavil v Humennom a jeho reprízy boli v poľskom Przemyśli, Prahe, Mátesálke v Maďarsku a Košiciach. Yuri Dojc v rozhovore s autorkou projektu Máriou Miškovou, autor fotografie Ján Vajs

2011, Košice, Východoslovenská galéria, Projekt Cez Oceán/ Across the ocean s humenským rodákom, fotografom Yurim Dojcom

Inštalované fotografie z cyklu Marble woman, autor fotografie Ján Vajs

2016, Ruské, prezentácia Svedectvo spod Pľaše

Pozvánka k prezentácii fotodokumentácie Jozefa Lauruského a rodinných albumov obyvateľov zaniknutej obce Ruské, inštalovaná na i v budove hájovne, námet a realizácia Mária Mišková a členovia fotoklubu Reflex

2016, Ruské, prezentácia Svedectvo spod Pľaše

prezentácia fotografií Jozefa Lauruského a výberu z rodinných albumov obyvateľov dnes už neexistujúcej obce, autor fotografie: Jozef Lauruský.

2016, Ruské, prezentácia Svedectvo spod Pľaše

prezentácia fotografií Jozefa Lauruského a výberu z rodinných albumov obyvateľov dnes už neexistujúcej obce, autor fotografie: Jozef Lauruský.

2016, Humenné, Medzinárodný plenér Fotografické inšpirácie

časť skladačky z výstupu

2018, Košice, átrium Teologickej fakulty, výstava ATHOS Vladimíra Vajsa

inštalácia fotografií, autorka fotografie Veronika Bažaliková

2018, Košice, átrium Teologickej fakulty, výstava ATHOS Vladimíra Vajsa

záber pred vernisážou, autorka fotografie Veronika Bažaliková

2018, Prešov, Pravoslávna teologická fakulta, z vernisáže autorskej výstavy Vladimíra Vajsa Athos

vo dverách rektor Pravoslávnej fakulty prof. Ján Šafin, v popredí Vladimír Vajs, autorka fotografie Veronika Bažaliková

2021, Humenné, výstava z tvorby zakladateľskej generácie Fotoklubu Reflex

Pozvánka k výstave

Stratený čas? Slovensko 1969–1989 v dokumentárnej fotografii

V knihe sú kapitoly venované aj fotografickej činnosti a autorom z Humenného

Logo Fotoklubu Reflex

Autor Ján Miško

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk