MÁRIA

MIŠKOVÁ, Mgr.

Iniciátorka, realizátorka a manažérka projektov a činností zameraných na vizuálne umenie v oblasti neprofesionálnej kultúry:

 • 1978-81 autorka a koordinátorka projektu fotografickej, filmovej a výtvarnej dokumentácie presídľovania obyvateľov zátopovej oblasti a výstavby vodného diela Starina. Fotografická časť projektu sa dostala do dvoch publikácií: Dejiny slovenskej fotografie (autor: Ľudovít Hlaváč, Osveta Martin 1999) a do sprievodnej publikácie SNG k výstave s rovnomenným názvom: Stratený čas? (Slovenská dokumentárna fotografia v rokoch 1969–1989, autor: Aurel Hrabušický, Petra Hanáková, SNG 2009),
 • 1999-2009 koordinátorka a realizátorka koncepcie celoslovenských výstav k súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum,
 • koordinátorka, realizátorka a autorka koncepcie tvorivých dielní pri celoštátnych výstavách k súťaži amatérskej fotografie v Humennom AMFO 1998, 2011–2012, v Snine 2000-2003,
 • koordinátorka krajských súťaží amatérskej fotografie AMFO (1993–1998) a neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum (od roku 1999),
 • 1996, 2007, 2008 - autorka projektu Cez oceán / Across the ocean z tvorby slovensko-kanadského fotografa, humenského rodáka Yuriho Dojca s cieľom vytvoriť zbierkový fond v jeho rodnom meste. Reprízy výstav v poľskom Krasizcyne, v Dome slovenskej kultúry v Prahe a vo Východoslovenskej galérii v Košiciach),
 • 2004 – autorka projektu Čriepky z rómskej kultúry v Poľsku (výstava fotografií Petra Fiľakovského, Ľubomíra Marka a Anny Tóthovej v Przemyśli v prepojení s divadelným vystúpením detského kolektívu Čhave kamoro),
 • od r.2005 - autorka viacročného projektu INSITA zameraného na dotváranie areálu ľudovej kultúry a bývania v humenskom skanzene za účasti slovenských a zahraničných tvorcov (Taliansko, Francúzsko, Bulharsko, Srbsko, Ukrajina, Maďarsko, Poľsko) s akcentom na rozvíjanie tradičnej ľudovej tvorby a insitného prejavu,
 • od r.2001 spoluautorka a spolurealizátorka medzinárodného viacročného projektu Karpatské bienále grafiky detí a mládeže (Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Slovensko) s realizáciou medzinárodných súťaží, výstav a tvorivých dielní,
 • 2001–2009 autorka projektu Proglas inšpirovaného dielom humenského rodáka, akademického maliara Mikuláša Klimčáka prostredníctvom výtvarných aktivít s deťmi a mládežou v nadregionálnom rozsahu,
 • od 2010 autorka a koordinátorka viacročného multižánrového projektu Otvorený priestor / Open space realizovaného s mladými profesionálnymi umelcami východoslovenského regiónu v alternatívnych kultúrnych priestoroch (2010 - Lackovce, Carpio park, 2011-2014 – Košarovce, sýpka a mlyn, 2015 – Observatórium v Kolonici).

Iniciátorka a spoluautorka kultúrnych a spoločenských podujatí:

 • 1994 - Stretnutie v čase veľkonočnom, výstava a tematicky koncipovaný program k 70. výročiu narodenia J.Em Jozefa kardinála Tomka,
 • 1995 - výstava, odborný seminár pre pedagógov dejepisu a regionálnej výchovy, vydanie knihy Humenské kolégium a traja košickí mučeníci (autor: Mons. Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.) a tematicky komponovaný program Collegium homonense,
 • 1993, 1994 - Dary ducha slovienskeho – tematicky koncipovaný program k sviatku sv. Cyrila a Metoda,
 • 2004 - Šľachtický rod Drugetovcov z Humenného, vydanie rovnomennej knihy(autor: prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.), spoločenský program na nádvorí kaštieľa a seminár s autorom a recenzentmi knihy,
 • 2007 - Choďte do celého sveta, výstava fotografií, rituálnych a dokumentačných predmetov v spojení s filmovou prezentáciou a besedou s aktérmi misií,
 • 2010 – Misia – slovenskí saleziáni vo svete, cyklus fotografických výstav (Bratislava, Košice, Humenné, Bardejov, Levice, Piešťany), spoločenských programov a stretnutí verejnosti s misionármi a autormi rovnomennej knihy fotografom Alanom Hyžom a publicistom Petrom Kubínyim,
 • 2015 – Súď ma a skúšaj..., výstava veľkoplošných fotografií, projekcia dokumentu, beseda s režisérkou filmu, stretnutie a svedectvá rehoľných sestier, ktoré prežili exodus 50-tych rokov v Československu, Humenné, Košice, Svidník, Levice,
 • od r. 2011 – koncepcia viacročného projektu Miznúci svet, životné príbehy a reflexie seniorov na staré Humenné (projekt realizovaný prostredníctvom tlačených materiálov – brožúr, fotodokumentačných a výtvarných výstav, spoločenských programov: Spomienky a reminiscencie 2011, Na vaľaškovskim mosce..2012, Spomienky na Pavla Bileca 2013, Miznúci svet 2014, 2015, 2016),
 • 2015 - zostavovateľka a spoluautorka monografie: Insitný maliar Michal Sirik.

Kurátorka fotografických a výtvarných výstav v celkovom počte cca 330 individuálnych, skupinových, tematických, súťažných či multižánrových prezentácií a okolo 40 viacdňových workshopov. Iniciátorka medzinárodnej spolupráce s Poľskom, Maďarskom, Ukrajinou, Srbskom, Talianskom, Bulharskom...

Výber z fotografických výstav:

 • 1987 - Irena Blühová (1903-1991), výber z tvorby významnej slovenskej sociálnej fotografky,
 • 1990 - Jano Pavlík (1963-1988), prvá výstava fotografií sninského rodáka v rodnom kraji (autor patril k výrazným predstaviteľom Slovenskej novej vlny),
 • 1998 - Robert Spielmann, Fotografie z rokov 1928-1998 s reprízami v Bratislave, Košiciach a Przemyśli,
 • 1998, 1999 - Ľudia spod Bukovských vrchov, výstava fotografií Tomáša Leňa a Jozefa Ondzíka z viacročného tematického projektu, Humenné, 1999 Viedeň, Bratislava, Split, 2012 - Eger,
 • 1999 - Fotografické inšpirácie Filipa Harčarika, autorský profil k životnému jubileu,
 • 2001-2002 - Portréty miest, fotografický program so zapojením miest Ľvov, Przemyśl, Humenné,
 • 2003 - Brigitte Henry, výber z fotografickej tvorby francúzskej fotografky v spolupráci s Asociáciou priateľov Francúzska na Slovensku,
 • 2004 - 40 + 4, festival fotografie k životnému jubileu fotografov Jozefa Ondzíka a Tomáša Leňa so sprievodnými výstavami z tvorby Martina Kollára, Andreja Bána, Tibora Huszára, Jiřího Štreita, Martina Marenčina...,
 • 2010-2011 - Jozef Lauruský: Svedectvo spod Pľaše, Snina, Humenné, Michalovce, Košice,
 • 2015 - M. A. Keresztény (1910-1969), autorský výber originálnych fotografií kňaza a fotografa z jeho pôsobenia v Humennom v rokoch 1938-1950, Humenné, Užhorod.

Ocenenie:

 • 2004 - Medaila Daniela Gabriela Licharda za odborný prínos v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, fotografie a filmu, za spoluprácu na príprave celoštátnych podujatí v týchto umeleckých žánroch a úspešnú prezentáciu slovenského neprofesionálneho umenia v zahraničí – udelil Generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave.

Iné:

 • 1978-89 členka redakčnej rady časopisu Výtvarníctvo, fotografia, film,
 • 1999–2009 členka poradného zboru pre výtvarné umenie pri NOC Bratislava,
 • 2010 – evidovaná v encyklopédii Who is Who,
 • Autorka katalógov a dokumentačných materiálov k výstavám, sporadické publikovanie v časopise Osvetová práca / Národná osveta.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

 • Fotoklub Reflex
 • Vihorlatské múzeum v Humennom
 • Námestie slobody 1
 • 06601 Humenné

 • fotoklubreflexhe@gmail.com
 • web: www.fotoklubreflex.sk