O NÁS

Najstaršiu fotografiu, ktorá sa zachovala dodnes, urobil v roku 1826 Francúz Joseph Nicéphore Niépce.

ZAČIATKY

Začiatky fotoamatérskej činnosti v Humennom siahajú do prvej polovice minulého storočia, keď v Humennom aktívne pôsobila fotoskupina pri Klube slovenských turistov a lyžiarov. Svoju históriu si píše od roku 1942, keď ju viedol známy fotograf, povolaním bankový úradník Ladislav Galoch. Fotoskupina mala vtedy okolo 15 členov a jej najvýznamnejšou aktivitou bolo usporiadanie 4 celoslovenských fotografických výstav. Na jednej z nich (v roku 1943) sa zúčastnila a čestné uznanie získala aj významná slovenská sociálna fotografka, absolventka Bauhausu, Irena Blühová. (V rokoch 1941–44 pôsobila v Humennom v odboji pod menom Elena Fišerová a pod týmto menom získala aj ocenenie). Odchodom Ladislava Galocha z Humenného v roku 1957 fotoamatérske hnutie v Humennom ukončuje svoju organizovanú aktivitu, zostávajú však jednotlivci, ktorí sa svojej fotografickej záľube intenzívne venujú. K najvýraznejším autorom patril nesporne Robert Spielmann (1913–2006) rodák z Brna, ktorý sa v Humennom natrvalo usadil od roku 1947. Ako staviteľ inicioval okolo seba svojich spolupracovníkov s fotografickou záľubou, aj keď netvorili žiadnu organizovanú skupinu.

V roku 1975 sa začína výrazne aktivizovať metodický úsek amatérskej fotografie v rámci záujmovej umeleckej činnosti na vtedajšom Okresnom osvetovom stredisku v Humennom. Metodická činnosť sa zamerala na základy osvojovania si fotografického myslenia, podporu talentov a rozvíjanie tvorivých a prezentačných možností fotografie. Prostriedkom vzdelávania sa stali odborné semináre a najmä cyklus školení Diaľkovej školy fotografie Ladislava Noela. Tá bola v rokoch 1997–80 základom pre vytvorenie bázy tvorivých autorov a odborne pripravených školiteľov pre základnú fotografickú činnosť v regióne. Po ukončení školenia bol pilierom pre novú fotografickú výpoveď humenských fotoamatérov projekt Presídľovania a výstavby vodnej nádrže v Starine. Z pôvodnej nadstavby pre 4.ročník diaľkovej školy fotografie sa stal niekoľkoročný fotodokumentárny projekt (1980–1987), ktorého sa začali zúčastňovať fotoamatéri z viacerých miest Slovenska, ale i Česka, Maďarska a vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky. A popri fotografoch aj filmári a výtvarníci. V tomto čase to bol ojedinelý projekt v sfére záujmových voľnočasových aktivít na Slovensku.

2011

Diskusia s predsedom fotoklubu a členom poroty Filipom Harčarikom

2013

Z fotografického plenéra

2015

Fotografický plenér

1981

Tieto udalosti vyústili do založenia fotoklubu REFLEX (1981), ktorý začal pôsobiť najprv pri štátnom podniku Chemkostav, neskôr pri Závodnom klube ROH Chemlon a nakoniec pri Okresnom osvetovom stredisku v Humennom. Od začiatku mal celookresnú pôsobnosť s cieľom aktivizácie všetkých záujemcov o fotografiu. Predsedom klubu bol Robert Spielmann a jeho členmi v prvom rade absolventi 3-ročného cyklu Diaľkovej školy fotografie (Filip Harčarik, Peter Bodor, Ján Svatuška, Jozef Ondzik, Tomáš Leňo, Jozef Lauruský, ale aj ďalší fotografi Ján Miško, Ján Kalix, Gustáv Pogányi... ). Jadro tohto obdobia činnosti fotoklubu predstavovala lektorská činnosť na školách, autorská prezentačná tvorba a organizovanie vzdelávacích podujatí a výstav. Začali sa dostavovať úspechy v podobe ocenení na krajských a celoštátnych súťažiach a prehliadkach AMFO a DIAFOTO (Miško, Spielmann, Harčarik, Lauruský, Svatuška), členských výstavách Zväzu slovenských fotografov (Ondzik, Harčarik) či v československých kolách fotografickej súťaže vysokoškolákov Fotografia Academica (Leňo, Ondzik). Projektu Presídľovanie a výstavba vodnej nádrže v Starine bola venovaná pozornosť v knihe Ľudovíta Hlaváča Dejiny slovenskej fotografie, Osveta Martin 1989 a v knihe (a rovnomennej výstave v SNG v Bratislave, 2009) autorov Aurela Hrabušického a Petry Hanákovej Stratený čas? (Slovenská dokumentárna fotografia v rokoch 1969–1989).

Po roku 1990 sa činnosť fotoklubu Reflex mení aj v dôsledku odchodu niektorých členov na iné pracoviská a do iných miest či krajín. Klub sa stal neformálnym združením so stretnutiami a aktivitami, ktoré sa opierali o činnosť Vihorlatského osvetového strediska v Humennom, pri ktorom klub pôsobil. Jeho predsedom je RNDr. Filip Harčarik. 1.júla 2015 Vihorlatské osvetové stredisko bolo zrušené a jeho odborná pôsobnosť prešla do Vihorlatského múzea v Humennom vytvorením oddelenia osvetovej činnosti. Fotoklub Reflex takto získal nové zastrešenie.

PROJEKTY

Fotografické aktivity sa sústredili výraznejšie do rôznych projektov, keď predtým bolo Humenné realizátorom celoštátnych podujatí neprofesionálnej fotografie (Humenné 1994, Snina 2000–2003). Niektoré mali aj medzinárodný charakter: Warholova ulica – Medzilaborce 1998, Portréty miest – Przemyśl, Ľvov, Humenné 2000–2001, projekt 40+4 FOTO/Festival Humenné 2004, autorské výstavy v poľskom Przemyśli (Spielmann - 2001, Lauruský - 2007, Vajda - 2006, Fiľakovský, Marko, Tóthová - 2008), či v maďarskom Egeri (Ondzik, Lauruský – 2010). Projekt dvojice Tomáša Leňa a Jozefa Ondzíka: Ľudia spod Bukovských vrchov bol odprezentovaný okrem slovenských miest (Snina, Humenné, Prešov, Svidník, Vranov nad Topľou, Bratislava) aj vo Viedni a Novom Sade. Posledné roky sú organizované tematické a vzdelávacie fotografické plenéry s účasťou fotografov z viacerých klubov na Slovensku, ale aj z poľského Krosna, maďarského Egeru a z ukrajinského Užhorodu.

SÚČASNOSŤ

V roku 2011, 2012 bolo Humenné opäť organizátorom celoštátneho kola postupovej súťaže a výstavy AMFO, ktorých súčasťou boli aj trodňové tvorivé fotografické dielne.

Rok 2014 bol z hľadiska fotografických aktivít jeho členov úspešný. V januári bola ukončená autorská výstava z tvorby Jozefa Lauruského a Ľudovíta Hrušku v galérii Kapa vo Veľkých Kapušanoch, ktorú striedal o mesiac neskôr výber z tvorby Vladimíra Vajsa. V marci sme uskutočnili seminár k príprave na postupovú regionálnu súťaž amatérskej fotografie, ktorej výsledky sme bilancovali aj vo forme úspechu na krajskej súťaži a výstave AMFO v Starej Ľubovni (Jozef Lauruský 1. a 2.miesto, Peter Bodor - čestné uznanie, účasť na výstave: Miroslav Vasil, Ľudovít Hruška, Peter Lauruský, Alexander Daňo). Milým prekvapením bol úspech mladých autorov (do 16 rokov: Miloslava Tuptová 1.miesto, Timotej Janko 2.miesto, Boris Fecenko – 3.miesto, Mária Kerekaničová – čestné uznanie, účasť na výstave: Peter Polanský, Alžbeta Dlugošová, Timea Marinčáková, Tomáš Kulík, autori do 21 rokov.: Lukáš Miško 2.prvé miesta a čestné uznanie) a tento úspech mladých sa zopakoval aj v celoštátnej súťaži AMFO a práve prebiehajúcej výstave v Leviciach: autori do 16 rokov: Miloslava Tuptová – 1.miesto, Timotej Janko – 2.miesto a autori do 21 rokov: Lukáš Miško 1.miesto a čestné uznanie. Okrem mladých autorov mali svoje zastúpenie na výstave: Jozef Lauruský, Peter Lauruský, Vladimír Vajs, Alexander Daňo, Miroslav Vasil, Peter Bodor a Ľudovít Hruška.

Počas roka sa členovia Fotoklubu zúčastnili viacerých tvorivých fotografických plenérov Krosno - Poľsko / Vladimír Vajs, Eger – Maďarsko / Miroslav Vasil a Peter Bodor, Užhorod – Ukrajina / Andrej Škuba. Na vyhodnotení 51.ročníka Českobudějovického mapového okruhu sa v Zlíne v Českej republike zúčastnili: predseda fotoklubu Filip Harčarik, Jozef Lauruský a Martin Demjan. Fotoklub Reflex získal 11. miesto. V individuálnom úspechu zabodoval ešte Andrej Škuba, ktorý vo svetovej súťaži Karpatský drak v Užhorode získal čestné uznanie. K prezentačným aktivitám členov fotoklubu patrí autorský tematický výber Jozefa Lauruského: Pohľad z môjho okna a účasť Ľudovíta Hrušku, Martina Demjana a Jozefa Lauruského vo výstavnom koncepte: 1.svetová vojna v regióne Snina. V septembri sme zorganizovali 3–dňovú fotografickú dielňu, ktorá mala medzigeneračný i medzinárodný charakter. Tvorivé výsledky z tohto podujatia boli prezentované v prvej polovici roka 2015.

V roku 2015 sa členovia fotoklubu zúčastnili medzinárodných fotografických plenérov v Egeri (Maďarsko) a v Užhorode a Svaľave (Ukrajina). Začiatkom septembra sa Ľudovít Hruška a Jozef Lauruský zúčastnili vyhodnotenia 52.ročníka Českobudějovického mapového okruhu v Chrudimi. Fotoklub obsadil celkovo 9. miesto a v individuálnom poradí Jozef Lauruský 6. miesto. V postupovej súťaže AMFO v krajskom kole v Starej Ľubovni opäť uspeli mladí autori do 16. a 21.rokov (Peter Polanský 2.miesto a čestné uznanie, 3.miesto Timotej Janko, dve 1.miesta Lukáš Miško). V kategórii nad 21 rokov Vladimír Vajs a Peter Lauruský získali 2.miesta. V celoslovenskej súťaži a na výstave fotoklub prezentovali Vladimír Vajs, Lukáš Miško získal 3.cenu a čestné uznanie, a z mladých ešte vystavovali Peter Polanský a Timotej Janko. V septembri sme boli aktérmi medzinárodného fotografického plenéru v Humennom a v prostredí bývalej obce Ruské.

Fotoklub Reflex je svojimi aktivitami otvorený pre všetkých, pripravuje krátke fotografické kurzy a semináre pre mladých, ktorým ponúka svoju pomoc a radu, pretože jeho členovia sú vnútorne zviazaní záujmom a nadšením, ktoré nepozná ohraničenie.

ČLENOVIA

Aktuálnu členskú základňu Fotoklubu Reflex zastupujú:

 • BAŽALIKOVÁ Veronika
 • BODOR Peter
 • DAŇO Alexander
 • DEMJAN Martin
 • HARČARIK Filip – predseda fotoklubu
 • HRUŠKA Ľudovít
 • CHOLPOVÁ Lenka
 • LAURUSKÝ Jozef
 • LAURUSKÝ Peter
 • MICHALČO Marián
 • MIŠKO Ján
 • MIŠKOVÁ Mária
 • MJACHKÁ Zuzana
 • SALAŠOVIČ Peter
 • SUVÁK Marek
 • VAJS Vladimír
 • VASIL Miroslav

2010

Výstava Lauruský-Ondzik v Egeri, Maďarsko

2011

Celoštátne AMFO v Humennom, Ľudo Hruška jedným z ocennených

2011

Celoštátne AMFO v Humennom, pohľad do výstavnej siene

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

 • Fotoklub Reflex
 • Vihorlatské múzeum v Humennom
 • Námestie slobody 1
 • 06601 Humenné

 • fotoklubreflexhe@gmail.com
 • web: www.fotoklubreflex.sk