Vladimír Vajs / FOTOVARIÁCIE

Vladimír Vajs sa narodil 2.1.1956 v Bratislave, žije v Humennom.

Jeho výtvarné začiatky formovala Ľudová škola umenia v Humennom, po ktorých nasledovalo štúdium v odbore propagačná grafika na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach (1971-1974). V rokoch 1984-1989 študoval na Katedre estetiky a vied o umení Univerzity Komenského v Bratislave v odbore teória a riadenie kultúry. Do roku 1990 pracoval na odbore marketingu, reklamy a propagácie v štátnom podniku Chemlon a neskôr vo francúzskej firme Rhône Poulenc. V roku 1992 založil vlastnú reklamnú agentúru WM, v ktorej sa realizuje ako výtvarník, grafik a fotograf na tvorbe reklamných kampaní, prospektov, katalógov, kalendárov, brožúr, knižných publikácií pre slovenské i zahraničné firmy. V rokoch 2001-2004 pôsobil ako kreatívny riaditeľ a konateľ firmy Reprografické štúdio Transeco-Europrint, s.r.o. Bratislava.

Vo voľnom čase sa venuje autorskej tvorivej činnosti, do značnej miery ovplyvnenej nástupom digitálnych technológií, v ktorej hľadá svoje výrazové i obsahové možnosti. Vychádza pritom z prvotného fotografického záznamu reálií okolo seba vnímaného sveta. V nefiguratívnom zobrazovaní, ktorému dominuje farba, často siaha po námete konštrukcií stavieb a ich fragmentov alebo „odložených a nepovšimnutých predmetov“, v ktorých objavuje krásu línií, plôch, farebných kontrastov a svojím zásahom im vkladá novú poetiku. Popri vizuálnej stránke hľadá aj obsahové súvislosti (Steny a plechy, Ploty, Zastavený čas...).

Dokumentárne fotografie radí zväčša do cyklov čiernobielej škály s dôrazom na vystihnutie pointy prebiehajúcej udalosti. Pozoruje a s citom komponuje príbehy ľudí v rôznych prostrediach a spoločenských súvislostiach (Profesie a procesie, Uhly pohľadu, Gazdov dvor). Okrem fotografickej tvorby sa venuje aj výtvarnému umeniu, pričom často siaha po vzájomnom priesečníku oboch médií. Pomocou digitálnych technológií skúma a realizuje zväčša abstrahujúce kompozície. Ich základ pochádza z prvotného fotografického záznamu reálií, ktoré autora bezprostredne obklopujú. A tak, napr. z prvotného záznamu vodnej hladiny či detailov z exteriérov alebo interiérov, abstrahovaným výberom vznikajú „explózie“ farebných špirál, línií, priesečníkov bizarných tvarov, ktoré v konečnom výsledku prinášajú radosť z objaveného zážitku, hry s farbou, plochou, líniou a ich vzájomných kombinácií a modulácií. Tvorba, v ktorej významnú úlohu hrá experiment, otvára autorovi širší register výrazových prostriedkov.

Členom Fotoklubu Reflex je od roku 2010. Autorsky vystavoval na Slovensku v Humennom, v Košiciach, v Bratislave, Veľkých Kapušanoch, v zahraničí v poľskom Sanoku a ukrajinskom Užhorode. Zúčastňuje sa spoločných výtvarných i fotografických projektov, výstav, súťaží a plenérov (Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Česká republika). Do postupových fotografických súťaží sa začal zapájať od roku 2011, v roku 2015 získal v krajskej súťaži AMFO v Starej Ľubovni 2.miesto a v rokoch 2015 a 2016 mal zastúpenie v celoslovenskom kole. V rokoch 2016 a 2017 sa zúčastnil 38. a 39.ročníka medzinárodnej súťaže TÝKÁ SE TO TAKY TEBE v Uherskom Hradišti. V kategórii Člověk a životní prostředí v roku 2016 získal I. a II.cenu a v roku 2017 3.cenu.

Pre Vladimíra Vajsa je autorská tvorba nielen „únikom“ od každodenného riešenia konkrétnych zadaní zákazníkov v reklamnej a propagačnej činnosti ale, a predovšetkým, naplňovaním tvorivej energie a realizácie „slobodnejších“ prejavov, vychádzajúcich z vnútornej potreby a podstaty svojho „ja“.

Mária Mišková

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  • Fotoklub Reflex
  • Vihorlatské múzeum v Humennom
  • Námestie slobody 1
  • 06601 Humenné

  • fotoklubreflexhe@gmail.com
  • web: www.reflex.muzeumhumenne.sk